Beelzebub 209 : Touhoushin(KI)
http://mangachrome.com/beelzebub/209/